Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door vóór gebruik van de Cartoon Network-site. Door deze site te bezoeken en te gebruiken ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat je deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen. Als je het niet eens bent met iets in de onderstaande gebruiksvoorwaarden, gebruik deze site dan niet. Turner Broadcasting System Europe Limited (“TBSEL”“we”of “ons”) beheert deze site. TBSEL behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden naar eigen oordeel op elk willekeurig moment aan te passen, te wijzigen of op andere wijze te updaten. Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden waardoor je rechten zouden kunnen worden aangetast, zal gedurende de eerste week waarin de wijziging is aangebracht op de homepagina aan je worden meegedeeld. Daarnaast raden we je aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw te lezen zodat je bekend bent met hun bereik en de wijzigingen die eventueel zijn aangebracht. Door deze service te gebruiken nadat door ons een bericht over dergelijke aanpassingen, wijzigingen of updates is gepost, ga je ermee akkoord dat je aan de gereviseerde voorwaarden gebonden bent. TBSEL behoudt zich het recht voor toegang te weigeren aan iedereen die wij van schending van deze gebruiksvoorwaarden verdenken.

HANDELSMERKEN, COPYRIGHT EN BEPERKINGEN

Deze site wordt gecontroleerd en beheerd door TBSEL, Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londen W1F 7HS, Verenigd Koninkrijk. Ons telefoonnummer is +44 20 7693 1000. Alle materialen op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, illustraties, audioclips en videoclips, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van en geregeld worden door TBSEL of door andere partijen die hun materiaal aan TBSEL hebben gelicentieerd. Materialen op cartoonnetwork.nl of andere websites die het eigendom zijn van of die beheerd, gelicentieerd of gecontroleerd worden door TBSEL, worden uitsluitend aangeboden voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Dergelijk materiaal mag op geen enkele wijze, ook niet via e-mail of andere elektronische methode, worden gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of verspreid. Wijziging van de materialen, gebruik van de materialen in andere websites of een genetwerkte computeromgeving, of gebruik van de materialen voor andere doeleinden dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, is een schending van de auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten, en is verboden.

LINKS

Deze site kan links naar andere websites bevatten (“gelinkte sites”). De gelinkte sites zijn er uitsluitend voor jouw gemak en je bezoekt ze op eigen risico. TBSEL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites, ongeacht of TBSEL al dan niet is geaffilieerd met sponsors van de sites. TBSEL geeft op geen enkele wijze haar goedkeuring aan de gelinkte sites.

INZENDINGEN

E-mails, opmerkingen, messageboards, ideeën, suggesties, concepten of ander ingezonden materiaal worden wereldwijd het eigendom van TBSEL. TBSEL is gerechtigd, conform ons beleid inzake privacy, om het materiaal of enige andere elementen daarvan te gebruiken voor alle soorten gebruik, zonder beperking en inclusief in alle mediavormen, zowel nu bekende als toekomstige vormen. Als jij of iemand anders met jouw instemming materiaal inzendt, ga je ermee akkoord dat TBSEL het recht heeft dit te publiceren of het materiaal of enige andere elementen daarvan op elke andere wijze te gebruiken, inclusief reclame- en advertentiedoeleinden.
Door een site van TBSEL te gebruiken ga je ermee akkoord dat je geen inhoud inzendt of op andere wijze publiceert die: (a) belastert, diskrediet brengt, de privacy schendt van derde partijen of obsceen, pornografisch, grof of bedreigend is;(b) intellectueel eigendom schendt of een ander recht van iedere entiteit of persoon, inclusief maar niet beperkt tot schending van het copyright of de handelsmerken van wie dan ook;(c) een wet overtreedt;(d) voor illegale activiteiten pleit;of (e) adverteert of op een andere manier fondsen werft of waarin om goederen of diensten gevraagd wordt.TBSEL kan alle inhoud herzien, bewerken, verwerpen, weigeren te posten en/of verwijderen als deze naar het oordeel van TBSEL in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of als ze beledigend of onrechtmatig is of de rechten van een persoon of personen schendt of aantast of een bedreiging is van hun veiligheid. Je erkent dat TBSEL te allen tijde het recht heeft informatie vrij te geven (inclusief de identiteit van de personen die informatie of materialen aan deze site verstrekken) indien dit nodig is om aan de wet, voorschriften of een geldig overheidsverzoek gehoor te geven. Dit kan zijn, zonder beperking, het vrijgeven van informatie in verband met een onderzoek naar vermeende onrechtmatige activiteit of een verzoek tot onrechtmatige activiteit, of als gevolg van een gerechtelijk bevel of dagvaarding. Daarnaast kunnen we (en je staat ons dit hierbij uitdrukkelijk toe) informatie over jou vrijgeven aan de politie of andere overheidsbeambten, als dit naar ons oordeel nodig of gepast is in verband met het onderzoek en/of de oplossing van mogelijke overtredingen of andere acties, met name die verband houden met persoonlijk letsel of de veiligheid van personen.

Je gaat ermee akkoord dat je TBSEL en haar hooggeplaatste medewerkers, directeuren, medewerkers, agenten, distributeurs en afdelingen vrijwaart van iedere en alle claims, eisen, aansprakelijkheden, kosten of onkosten van derde partijen, waaronder redelijke juridische kosten die het gevolg zijn van jouw schending van een van de voorgaande overeenkomsten, verklaringen en garanties.

AFSTANDSVERKLARING M.B.T. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De materialen op deze site worden voetstoots aangeboden en zonder garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van de site-service. Niet TBSEL, noch haar afdelingen of gerelateerde entiteiten of personen die betrokken zijn bij de creatie, productie en verspreiding van deze site, staan ervoor in dat de functies die in de materialen zijn ingesloten ononderbroken of foutloos zijn, of dat defecten worden gecorrigeerd, of dat TBSEL of de server die ze beschikbaar maakt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. De materialen die je leest op deze site worden uitsluitend verstrekt voor entertainment- en reclamedoeleinden. TBSEL biedt geen garantie of doet geen verklaring met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van de materialen op deze site in verband met hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat, uitgezonderd overlijden en persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van TBSEL, niet TBSEL, noch enige van haar afdelingen of gerelateerde entiteiten of agenten of personen of andere entiteiten die betrokken zijn bij de creatie, productie en verspreiding van deze site, op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn tegenover enige persoon of entiteit voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van deze site. Als voorbeeld, en zonder beperking van de algemene strekking van het voorafgaande, zijn TBSEL en gerelateerde personen en entiteiten niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor claims of schade die ontstaan uit wanprestaties, fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in werking, computervirussen, diefstal, vernietiging, ongeoorloofde toegang tot of het vertrouwen op of het gebruik van gegevens, informatie, opinies of andere materialen die op deze site verschijnen. Je erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat TBSEL niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor enig lasterlijk, aanstootgevend of onrechtmatig gedrag van andere abonnees of derde partijen.

RECHTERLIJKE ZAKEN

Tenzij anders aangegeven worden de materialen van de Cartoon Network-site uitsluitend aangeboden voor entertainmentdoeleinden en voor het adverteren van programma’s en producten die beschikbaar zijn in Europa, haar territoria, bezittingen en protectoraten. Deze site wordt gecontroleerd en beheerd door TBSEL vanuit haar kantoor in Londen. TBSEL doet geen verklaring dat het materiaal op deze website gepast of beschikbaar is voor gebruik in andere locaties. Personen die ervoor kiezen om deze site vanuit andere locaties te openen, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien and voorzover lokale wetten van toepassing zijn.
Deze gebruiksvoorwaarden worden bepaald door, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd conform de wetten van Engeland en Wales. Elke actie die jij, een derde partij of TBSEL onderneemt voor de tenuitvoerlegging van deze gebruiksvoorwaarden of in verband met aan deze site gerelateerde zaken is onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales. Indien een bepaling in deze overeenkomst onrechtmatig, ongeldig of om enige andere reden niet uitvoerbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling als afgescheiden van deze overeenkomst worden beschouwd zonder dat daardoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overblijvende bepalingen worden aangetast. Dit vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de in deze voorwaarden genoemde zaken, welke niet gewijzigd zullen worden met uitzondering van in schriftelijke vorm en ondertekend door TBSEL.